Akademický rok 2019/2020

Hráme sa s funkciami

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Aktuálne udalosti

obrázok 1

Hráme sa s funkciami

Workshop je zameraný na aplikáciu grafu lineárnej funkcie v praxi. Žiaci budú pracovať s grafom pri riešení problému „napúšťania a vypúšťania vane“, z ktorého musia zároveň zistiť odpovede na otázky v pripravenom pracovnom liste. Softvér GeoGebra bude využitý pri znázorňovaní grafov rôznych funkcií.

Golianova 68, Nitra
 • UKF

 • 2020-11-04 o 09:00
obrázok 1

Contrasting Two Theories in Research of Mathematics Teachers’ Development

Prednáška prof. Stevena Watsona z Pedagogickej fakulty Univerzity v Cambridgi vo Veľkej Británii je organizovaná v rámci projektu „Internacionalizácia procesu vzdelávania a akademického prostredia na UKF v Nitre“. Počas prednášky predstaví dve teórie, ktoré využíva vo svojom výskume, menovite sociálnu teóriu poznávania (Social Cognitive Theory) a kybernetiku a teóriu systémov (Cybernethics and system theory) a zhodnotí ich klady a zápory vo výskume profesionálneho rastu učiteľov matematiky.

Tr. A. Hlinku 1, Nitra
 • FF

 • 2020-11-04 o 13:00
obrázok 1

Využitie digitálnych technológií vo vyučovaní matematiky a tvorba matematických úloh

Účastníci seminára si osvoja teoretické poznatky tvorby rôznych typov matematických úloh zameraných na matematické vlastnosti objektov používaných v reálnom živote a prediskutujú možnosti využitia aktivizujúcich metód vyučovania matematiky s podporou mobilných zariadení, smartfónov a tabletov.

Tr. A. Hlinku 1, Nitra
 • FPV

 • 2020-11-05 o 14:00
obrázok 1

Workshopy pre stredné školy

Workshopy pre stredoškolákov s aktivitami orientovanými na GPS a programovanie zariadení micro:bit.

ul. sv. Michala 36, Levice
 • FPV

 • 2020-11-06 o 09:00
obrázok 1

Modern Engineering Focused on DevOps, Agile and Automation

Oboznámenie študentov s témami ako DevOps, Modern Engineering, Agile/Scrum a ich implementácia v praxi. Modern Engineering team využíva najmodernejšie technológie zo sveta DevOps. Účastníkom budú predstavené nasledovné témy: Modern Engineering, porovnanie Waterfall a Agile/Scrum metodológií spolu s interaktívnou hrou, čo je CI/CD a poukázanie na využitie v praxi, Modern Engineering demo (Azure DevOps/Accelerator/Orchestrator). Prednášajúci: Peter Slivka/Martina Repková (Accenture, Bratislava)

Tr. A. Hlinku 1, Nitra
 • FPV

 • 2020-11-06 o 13:00
obrázok 1

Stredoškolské termolaboratórium

Prihlásení žiaci stredných škôl si môžu prísť vyskúšať prácu vedca v termofyzikálnom laboratóriu. Pre žiakov budú pripravené možnosti rôznych meraní termofyzikálnych vlastností látok.

Tr. A. Hlinku 1, Nitra
 • FSVAZ

 • 2020-11-07 o 09:00
obrázok 1

Biológia stresu rastlín

Každý blok (rovnaká náplň) začína Úvodnou prednáškou s tematikou rastlinného stresu, za ktorou nasleduje ukážka laboratórií a prístrojov s výkladom a praktickými ukážkami analýz vykonávaných v rámci danej oblasti: izolácia bielkovín z rastlinných pletív, separácia bielkovín a ich následná detekcia, merania efektívnosti fotosyntézy – fluorescencia chlorofylu mikroskopické analýzy. Využitie výsledkov v praxi.

Tr. A. Hlinku 1, Nitra
 • PF

 • 2020-11-07 o 09:00
obrázok 1

Ambientná inteligencia

Ambientná inteligencia sa zaoberá myšlienkami kooperácie systémov pozostávajúcich z množstva malých zariadení umiestnených v prostredí okolo nás, a vykazujúcich inteligentné správanie ako celok, ktoré sú schopné v súčinnosti vykonávať netriviálne úlohy podporujúce a uľahčujúce rozličné ľudské aktivity. Typickým systémom je inteligentný dom s elektronickými zariadeniami, ktoré sú prepojené senzormi a prispôsobujú svoje správanie stavu a zvyklostiam používateľov. Prednášajúci: prof. RNDr. Peter Mikulecký, PhD., Katedra informačních technologií, Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové.

Tr. A. Hlinku 1, Nitra
 • FPV

 • 2020-11-07 o 13:00
obrázok 1

Oficiálne otvorenie Data Science laboratória

Oblasť Data science je dnes jednou z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich vedných oblastí zastúpenou prakticky v každej oblasti ľudskej činnosti i výskumu. Majoritný výskum na fakulte v danej oblasti realizuje Katedra informatiky, ktorá v rámci rozvojového projektu Integrácia vzdelávania a výskumu na UKF s ohľadom na spoločenské potreby a požiadavky praxe zariadila laboratórium tak, aby vyhovovalo stále sa zvyšujúcim nárokom na znalosti, skúsenosti a technológie v oblasti Data Science.

Tr. A. Hlinku 1, Nitra
 • FPV

 • 2020-11-08 o 09:00